درپوش پلاستیکی

kjmhnbvckjmhnbvc

چاپ IML

IML و یا In-Mold Labeling به معنای لیبل گذاری درون قالب همزمان با تولید ظرف می باشد. در ظروف تولید شده با این روش، لیبل بخشی جدا ناپذیر از بدنه ظرف میگردد.