4

این ماشین در نوع ثابت قادر به تولید روزانه ۱۰۰۰ لیتر آب قابل شرب خنک و تولید حداکثر 320.000BTU هوای خنک مطبوع