3

این ماشین در دو نوع ثابت و قابل حمل قادر به تولید روزانه ۱۰۰۰۰ لیتر آب قابل شرب خنک و تولید حداکثر 3.000.000