2

این ماشین در دو نوع ثابت و قابل حمل قادر به تولید روزانه ۵۰۰۰ لیتر آب قابل شرب خنک و تولید حداکثر ۴۵۰۰۰متر مکعب بر ساعت هوای خنک مطبوع را داراست.