IML درپوش های پلاستیکی با لیبل

IML و یا In Mold Labeling 

به معنای لیبل گذاری درون قالب همزمان با تولید ظرف می باشد. در ظروف تولید شده با این روش، لیبل بخشی جدا ناپذیر از بدنه ظرف میگردد.

درپوش های پلاستیکی با لیبل گذاری IML 

تولید شده در شرکت تانیا شفق